skoollied

Missie

 

Karakter van die skool

 • Die Godsdienstige waardes van die skool moet hoogste prioriteit geniet met inagneming van ander godsdiensgroepe en geloofsoortugings.
 • Elke skooldag word met skriflesing en gebed geopen.
 • Leerders word aangemoedig om by die VCSV en SKJA betrokke te raak.
 • Die Bybel staan sentraal as deel van die kurrikulum en vorm ook deel van die Lewensoriënteringsprogram.
 • Personeel moet `n navolgenswaardige Godsdienstige voorbeeld stel.
 • Handhawing en uitbouing van Afrikaans
 • Daar moet gepoog word om suiwer afrikaans te praat
 • Die Afrikaanse taal moet uitgebou word, met erkenning van die beginsel van veeltaligheid.
 • Personeel en leerders word aangemoedig om die afrikaanse karakter van die skool uit te bou.

Akademie

 • 100% Slaagsyfel in Graad 1 - 12.
 • Elke kind moet maksimaal ontwikkel.
 • Spesiale aandag aan alle leerders moet volgehou word deur onder andere ook met ouers te skakel ten opsigte van studiemetodes.
 • Rekenaaronderrig en rekenaargeletterdheid moet sy regmatige plek inneem en moet jaarliks uitgebou word.

Kutuur

 • Elke leerder moet poog om by `n kutuuraktiwiteit betrokke te wees.
 • Voortrekkers: Maksimale deelname.
 • VCSV / SKJA: Maksimale betrokkenheid van leerders en personeel
 • Redenaars / Debat: Maksimale betrokkenheid van leerders by debat om elkeen die geleentheid te gee om hul menig in die openbaar te lug en sodoende hul redenaarsvermoë te ontwikkel.
 • Musiek en Skoolkoor: Om liefde vir musiek en sang by ons leerders te kweek.
 • Omgewingsbewaring.

Beeldbou

 • Om gelukkige en trotse leerders, personeel en ouers as ambassadeurs te hê.
 • Gereelde en sinvolle kommunikasie met ouers om hule positiewe gesindheid te behou.
 • Nuwe leerders en hul ouers moet die skool as hul eie aanvaar.
 • Verfraaiing en uitbouing van ons koshuise en skoolterrein te gebou.

Personeelontwikkeling

 • Gereelde leerareavergaderingsn en skakeling met leerfasiliteerders.
 • Indiensopleiding t.o.v. leerarea waar moontlik
 • Werkswinkels en kursusse.
 • Gereelde personeelvergaderings.
 • Geleentheid aan personeel om bestuursvaardighede te verbeter.
 • Gereelde weeklikse vergaderings deur bestuurspan.
 • Kwartaalikse personeelspanbou.
 • Gereelde vergaderings deur komitees van beheerliggaam.

Sport

 • Leerders moet aangemoedig word om by `n winter- en somersport betrokke te wees.
 • Gesonde gees.
 • Gesonde ouerbetrokkenheid.
 • Om goeie prestasies van die verlede te handhaaf en uit te bou.
 • Om leiding te gee aan ander skole in ons omgewing.